BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2018

งานส่งกำลังบำรุง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ  
สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2