BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 24 กุมภาพันธ์ 2018

งานส่งกำลังบำรุง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560   

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทคุรุภัณฑ์  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้างของทางราชการ  

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.2560  

ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหารสำหรับเด็กและเยาวชน ฯ  
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเมษายน 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560  
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งของหลวงประเภทอาคารสิ่งปลูกสร้าง 
เอกสารการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจจำนวน 2 คูหา งปม.2560 
ประกาศรายชื่่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร ฯ  
สอบราคาจ้างเหมาประกอบเลี้ยงอาหาร สำหรับเด็กและเยาวชน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม2559 
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหาพัศดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 

 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2