BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันพุธ 19 มิถุนายน 2019

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พฤษภาคม 2562 icons8 pdf 50icon new (1)

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24icons8 pdf 50icon new (1)

ประมาณการข่าวกรอง มิถุนายน - กันยายน 2562 icons8 pdf 50icon new (1)

คู่มือ ป.ป.ส.ขอรับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน icons8 pdf 50icon new (1)

8-601 ขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. icons8 pdf 50icon new (1)

8-602 ขอต่ออายุบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. icons8 pdf 50icon new (1)

8-603 ขออนุมัติมีปัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. icons8 pdf 50icon new (1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับตรวจร่างกายฯicons8 pdf 50

ประกาศ บก.ตชด.ภาค 2 เรื่องเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ icons8 pdf 50

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปฯ (ข้อเขียน) icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน เมษายน 2562 

โอนเงินสินบนรางวัล บก.ตชด.ภาค ๒ ( ครั้งที่2-2-2562) icons8 pdf 50

ใบลาพักผ่อน(แบบใหม่) icons8 pdf 50update

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว(แบบใหม่)icons8 pdf 50update

Read More

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 62 icons8 pdf 50

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 icons8 pdf 50

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท icons8 pdf 50

สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562icons8 pdf 50

ขายทอดตลาดรถยนต์เก่าที่ชำรุดของทางราชการicons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 icons8 pdf 50

Read More

หน่วยงานข้างเคียง