BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2020

2561logo

ภารกิจและกิจกรรมของเรา

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงของกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more / hold SHIFT key to load all load all

ภารกิจและกิจกรรมระดับกองกำกับการ

ข่าวการปฏิบัติภารกิจ , กิจกรรม และการสนับสนุนหน่วยข้างเคียงระดับกองกำกับการ ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

คุณลักษณะ 3 ประการของตำรวจตระเวนชายแดน

 

คุณลักษณะที่ 1

สามารถทำการรบได้อย่างทหาร.

 

คุณลักษณะที่ 2

สามารถป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างตำรวจ.
 

คุณลักษณะที่ 3

สามารถดำเนินการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนได้เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน.

 
 
 
  • หนังสือแจ้งเวียน
  • ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
  • งบทดลองการเงิน
  • ดาวน์โหลดภาพผู้บังคับบัญชา

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ม.ค.63 - 31 มี.ค. 63 icon new (1)

ประมาณการข่าวกรอง ก.พ.63 - พ.ค.63icon new (1)

สรุปข่าวกรองประจำเดือน มกราคม 2563 icon new (1)

เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาทีทำการสหกรณ์ ตชด.ภาค 2 icon new (1) icons8 pdf 50

สรุปข่าวกรองประจำเดือน ธันวาคม 2562  icon new (1)

เปิดรับสมัครศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่ออบรมวิชาชีพ ห้วง 15 ม.ค. - 30 เม.ย.2563 icon new (1)

สรุปข่าวกรองประจำเดือน พศจิกายน 2562 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน ตุลาคม 2562 

ประมาณการข่าวกรอง ต.ค.61 - ม.ค.62 

สรุปข่าวกรองประจำเดือน สิงหาคม 2562 

บช.ตชด.-ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดตั้งชื่อศูนย์ฝึกอบรบพัฒนาบุคลากรและตราสัญลักษณ์ icon new (1)

สรุปข่าวกรองประจำเดือน สิงหาคม 2562icons8 pdf 50

เชิญประชุมประชาคมข่าวครั้งที่ 4-62icons8 pdf 50

แผนสกัดกั้นยาเสพติด บก.ตชด.ภาค ๒ ระยะ 6 เดือนicons8 pdf 50

รุปข่าวกรองประจำเดือน กรกฎาคม 2562icons8 pdf 50

คำสั่ง ตร. เรื่อง การให้ใช้และงดใช้เครื่องแบบและเครื่องหมายประจำเครื่องแบบตำรวจ ปี 2561icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพ icons8 pdf 50

วิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ ห้วง 1 ก.ค. - 30 ก.ย.62 icons8 pdf 50

 

Read More

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50icon new (1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563icons8 pdf 50

เสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงหลังคาที่ทำการสหกรณ์ ตชด.ภาค 2 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 icons8 pdf 50

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม 62 icons8 pdf 50

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งชำรุดเสื่อมสภาพicons8 pdf 50

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของ กก.ตชด.24 icons8 pdf 50

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 icons8 pdf 50

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนในชนบท icons8 pdf 50

สรุุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน ตชด. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 icons8 pdf 50

 

Read More

หน่วยงานข้างเคียง