BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
วันเสาร์ 26 พฤษภาคม 2018

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา

หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

ลำดับ ตำแหน่ง ยศ / ชื่อ / สกุล ติดต่อภายใน มือถือ

1

ผบก.ตชด.ภาค 2

พล.ต.ต.วินิจ                 พัวพันธ์

20011

08-1481-5577

2

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (1)

พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์           วงศ์สวัสดิ์

20006

08-9755-2137

3

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (2)

พ.ต.อ.สุภัทร                 ม่วงสมัย

20053

08-1725-9380

4

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (3)

พ.ต.อ.เดชา                  คำเกิด

20055

08-7984-8165

5

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (4)

พ.ต.อ.อนุชา                 จารุนัฎ

20048

08-6674-0017

6

รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 (5)

พ.ต.อ.อัทธชนม์             ช่วงงาม

20012

09-3539-9898

7

นว.ผบก.ฯ/สนง.

ร.ต.ท.ชาติชาย              เวียงสีมา

20009

08-5659-0095

8

ผกก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.อ.สมบัติ                 บุญโสภา

20015

08-9840-9511

9

รอง ผกก.ตชด.ภาค 2 (1)

พ.ต.ท.สุวิทย์                สังฆะมณี

20016

08-9941-9924

10

รอง ผกก.ตชด.ภาค 2 (2)

พ.ต.ท.หญิง ณัชชา         เขมะสิงคิ

20021

09-0405-3636

11

สว.ธกส.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ทวีศักดิ์               ใหม่ประยูร

20017

08-9417-0191

12

สว.ขว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ขวัญชัย               สิงห์อ่อน

20018

09-7949-2592

13

สว.ผงป.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.ถาวร                   ศิลปบดินทร์

20019

08-9714-0989

14

สว.กบ.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.หญิง นภัสสรณ์     วงศ์คำสาย

20020

08-1717-3833

15

สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ต.เกรียงไกร              สิตะเสน

20008

08-9985-9669

16

สว.กร.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 2

พ.ต.ท.หญิง ยุพิน             ไชยเวช

20022

08-6630-7994

17

ผบ.ร้อย สสน.ฝอ.ฯ

พ.ต.ท.สุพจน์                   ศิริวัฒน์

20033

08-1052-6006